Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY 

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència ( Twitter, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY ( FUNDACIÓ VIMAR ),  C/ Unió, 18 17252 Sant Antoni de Calonge. NIF: G17582123. Telèfon: 972 60 19 46, correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

 El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la  protecció de les dades personals a FUNDACIÓ VIMAR  i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  utilitzant la següent adreça de correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org..

 

Quines  Dades Personals es recullen dels usuaris i finalitats de les mateixes?  Detallem els diferents tractaments de dades:

Tractament Servei de valoració
Finalitat Disposar de les seves dades necessàries per fer una primera valoració de la demanda. Un cop feta aquesta valoració es deriva al servei que es consideri més adequat de la Fundació.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiques
Legitimació Consentiment i interès legítim de la Fundació ja que forma part del seu objecte fundacional.
Destinataris No hi ha cessió de dades sense consentiment
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Acolliment residencial
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la prestació dels serveis basats en diversos nuclis d’acolliment residencial, on es proporcionen diferents intensitats de suport, atenent les necessitats individuals de les persones usuàries del servei
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Programa Respir
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la reserva i prestació del servei respir. Aquestes places de respir familiar es demanen normalment a causa d’una situació familiar greu (mort, malaltia,…) o per necessitat de descans familiar.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Atenció diurna
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Lleure
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar activitats de lleure
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

 

Tractament Suport a l’autonomia a  la pròpia llar
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei de suport a l’autonomia de la pròpia llar amb l’objectiu de promoure la integració social.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Servei d’atenció a domicili
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei d’actuacions assistencials, educatives i preventives, realitzades per professionals del treball familiar que es realitzen bàsicament, en el domicili de la persona i/o familia.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel·lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament Canal Alerta
Finalitat Acreditar la recepció i compromís de lectura dels integrants de FUNDACIÓ VIMAR del Codi de Conducta de FUNDACIÓ VIMAR i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR
Categories de dades Treballadors de l’entitat, usuaris, proveïdors i /o altres persones vinculades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, telèfo i  mailLa comunicació pot esser anònima
Legitimació Complimet de la legislación vigente  ( art. 31 bis del Codi Penal i Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
Destinataris No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors, amb el quals tenim un contracte de tractament de dades personals.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Recursos Humans
Finalitat Gestió de les dades del personal que treballa  per a la Fundació
Categories de dades Treballadors de l’Entitat 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatgeDades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Legitimació Relació contractual 
Destinataris Persones o entitats relacionades, com ara assessories d’empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l’empresa.Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d’assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat,  o qualsevol altre supòsit,  sempre en el marc legislació vigent. 
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Borsa de treball
Finalitat Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dades Persones que volen treballar per a la Fundació 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació
Legitimació Interès legítim i consentiment
Destinataris Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Donacions
Finalitat Gestionar les donacions privades que rep la Fundació
Categories de dades Persones que fan donacions a la Fundació 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual

Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Destinataris Les indicades per Llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Patronat
Finalitat Gestionar les dades personals del Patronat de la Fundació.
Categories de dades Dades personals dels patrons. 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades econòmiques
Legitimació

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. 

Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 
Destinataris Les indicades per Llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Voluntariat
Finalitat Gestionar les dades personals del voluntariat de la Fundació.
Categories de dades Dades personals dels voluntaris. 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatgeDades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, 
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les indicades per Llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

 

 

 

 

Tractament Declaració responsable
Finalitat Per gestionar establir les mesures de seguretat per possibilitar les visites de familiars als centres d’acolliment residencial en situació pandèmica causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Categories de dades Familiars i professionals visitants
Dades Nom, cognoms, DNI i dades de salut
Legitimació Por interès vital de l’individuo i compliment del protocol de l’autoritat sanitària
Destinataris Les determinades en el protocol de l’autoritat sanitària
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Imatge
Finalitat Promocionar les activitats de la Fundació
Categories de dades Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades
Dades Imatge
Legitimació Consentiment
Destinataris Societat en general
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Video vigilància
Finalitat Video vigilància de les instal·lacions i control laboral
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal·lacions i presten els seus serveis per a la Fundació
Dades Imatge
Legitimació Interès legítim
Destinataris Forces i cossos de seguretat
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Gravació de les trucades entrants
Finalitat Millorar el servei
Categories de dades Persones que truquen a la Fundació 
Dades Veu
Legitimació Dret legítim de l’entitat
Destinataris No estan previstes
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Informació
Finalitat Respondre les peticions d’ informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que contacten amb la Fundació. 
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms i mail
Legitimació Petició d’informació
Destinataris No es cedeixen les dades.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

 

 

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. 

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.                  

  1.   En compliment d’una relació contractual                  
  2.   Quan ens dona el seu consentiment.    
  3.   Per interès legítim de LA FUNDACIÓ  en  promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar                  
  4.  Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: administracio@fundaciovimar.org

Quan  temps conservarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. 

A qui comunicarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Dades no pertinents 

LA FUNDACIÓ adverteix a  l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Mesures de seguretat

LA FUNDACIÓ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per LA FUNDACIÓ Presencial:

 

C/ Unió, 18 17252 Sant Antoni de Calonge

On line:

administracio@fundaciovimar.org

 

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 

–   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

–   Quan LA FUNDACIÓ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-
L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de LA FUNDACIÓ., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta LA FUNDACIÓ. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a:·         No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.·         No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats LA FUNDACIÓ no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. LA FUNDACIÓ es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / usuàries: •         Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.•         Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.•         Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.•         No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.•         Anar  amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.•         No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests. Les xarxes socials gestionades per LA FUNDACIÓ  són: 

Xarxa

Adreça

Instagram

https://www.instagram.com/fundaciovimar/

Facebook

https://www.facebook.com/fundacio.vilagranmaristany

Twiter

https://twitter.com/fundaciovimar

 

 

NOM I COGNOMS DE L’USUARI:

DNI DE L’USUARI:

nom de la persona que signa i càrrec.

TUTOR /REPRESENTANT LEGAL DE L’USUARI:                                                     ENTITAT TUTELAR:

DNI/NIF:

Nº SENTENCIA:

DATA:

SIGNATURA:

 

DESCARREGAR EL DOCUMENT EN PDF