Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY – SERVEIS ALS USUARIS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals als usuaris de la FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ VILAGRAN MARISTANY ( FUNDACIÓ VIMAR ),  C/ Unió, 18 17252 Sant Antoni de Calonge. NIF: G17582123. Telèfon: 972 60 19 46, correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

 El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la  protecció de les dades personals a FUNDACIÓ VIMAR  i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  utilitzant la següent adreça de correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org..

 

Quines  Dades Personals es recullen dels usuaris i finalitats de les mateixes?  Detallem els diferents tractaments de dades:

Tractament Servei de valoració
Finalitat Disposar de les seves dades necessàries per fer una primera valoració de la demanda. Un cop feta aquesta valoració es deriva al servei que es consideri més adequat de la Fundació.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiques
Legitimació Consentiment i interès legítim de la Fundació ja que forma part del seu objecte fundacional.
Destinataris No hi ha cessió de dades sense consentiment
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Acolliment residencial
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la prestació dels erveis basats en diversos nuclis d’acolliment residencial, on es proporcionen diferents intensitats de suport, atenent les necessitats individuals de les persones usuàries del servei
Categories de dades Persones amb discapacitat intel·lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Programa Respir
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la reserva i prestació del servei respir. Aquestes places de respir familiar es demanen normalment a causa d’una situació familiar greu (mort, malaltia,…) o per necessitat de descans familiar.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut, dades genètiquesFamiliars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Atenció diurna
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Lleure
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar activitats de lleure
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

 

Tractament Suport a l’autonomia a  la pròpia llar
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei de suport a l’autonomia de la pròpia llar amb l’objectiu de promoure la integració social.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel.lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Servei d’atenció a domicili
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a gestionar el servei d’actuacions assistencials, educatives i preventives, realitzades per professionals del treball familiar que es realitzen bàsicament, en el domicili de la persona i/o familia.
Categories de dades Persones amb discapacitat intel·lectual Famílies  implicades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades financeres.Dades sensibles: dades de salut.Familiars:Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Declaració responsable
Finalitat Per gestionar establir les mesures de seguretat per possibilitar les visites de familiars als centres d’acolliment residencial en situació pandèmica causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Categories de dades Familiars i professionals visitants
Dades Nom, cognoms, DNI i dades de salut
Legitimació Por interès vital de l’individuo i compliment del protocol de l’autoritat sanitària
Destinataris Les determinades en el protocol de l’autoritat sanitària
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Imatge
Finalitat Promocionar les activitats de la Fundació
Categories de dades Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades
Dades Imatge
Legitimació Consentiment
Destinataris Societat en general
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament Video vigilància
Finalitat Video vigilància de les instal·lacions i control laboral
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal·lacions i presten els seus serveis per a la Fundació
Dades Imatge
Legitimació Interès legítim
Destinataris Forces i cossos de seguretat
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. 

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de LA FUNDACIÓ  en  promocionar els seus serveis i iniciatives i que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei. Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: administracio@fundaciovimar.org

Quan  temps conservarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa

A qui comunicarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Mesures de seguretat

LA FUNDACIÓ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per LA FUNDACIÓ Presencial:

 

C/ Unió, 18 17252 Sant Antoni de Calonge

On line:

administracio@fundaciovimar.org

 

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 

–   Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

–   Quan LA FUNDACIÓ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://www.apd.cat).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-
L’exercici del drets és gratuït

 

 

NOM I COGNOMS DE L’USUARI:

DNI DE L’USUARI:

nom de la persona que signa i càrrec.

TUTOR /REPRESENTANT LEGAL DE L’USUARI:                                                     ENTITAT TUTELAR:

DNI/NIF:

Nº SENTENCIA:

DATA:

SIGNATURA:

 

DESCARREGAR EL DOCUMENT EN PDF