Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

A continuació us presentem un resum de les mesures i indicacions més destacables rebudes per part del Departament de Salut i del Departament de Treball Afers Socials i Famílies:

 

  1. Ingressos de nous residents i reingressos de persones que han passat la pandèmia al domicili familiar:

– La possibilitat de fer ingressos queda desvinculada de l’EPG on es troba l’habitatge.

– La persona que hagi d’ingressar ha de disposar d’una PCR negativa realitzada preferiblement en un termini inferior a les 24 48 h els dies previs, mai més enllà de 5 dies.

– Declaració responsable de la família o del tutor/a de no haver estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID 19 en els darrers 14 dies.

– Informe d’ingrés del centre, que inclogui informació clínica i epidemiològica del resident facilitat pel seu EAP de referència.

– No es requereix període d’aïllament.

 

*Caldrà sol·licitar l’ingrés o reingrés a la direcció tècnica del centre, i aquesta es coordinarà amb els responsables del Departament de Salut i del DTASF per sol·licitar l’autorització específica i programar la PCR.

*La direcció tècnica del centre ha de planificar l’arribada dels residents d’una forma esglaonada, controlada i pactada amb les famílies i cuidadors, per tal de poder fer una supervisió acurada dels reingressos.

 

 

  1. Visites de familiars i de tutors a l’interior o exterior del centre residencial:

– La possibilitat de rebre visites queda desvinculada de l’EPG del municipi on es troba el centre residencial.

– Les visites estan autoritzades si el centre residencial no té casos de COVID 19 o té casos de COVID 19 però està ben sectoritzat i el brot està controlat sota el criteri de salut pública.

– S’habilitarà un espai específic per les visites, sempre garantint les mesures higièniques: desinfecció de mans, ús de mascareta, manteniment de la distància de seguretat i cribratge.

 

– Caldrà firmar una declaració responsable.

– La indicació general és que les visites les facin sempre les mateixes persones per reduir el risc de contagi i poder tenir informació de la cadena de contactes, si fos necessari.

– Per tal de garantir la seguretat i poder organitzar-ho bé, les visites s’han de fer amb cita prèvia.

– Els visitants no podran dur productes d’alimentació (begudes,…) per evitar transmissions del virus. En el cas de regals o d’objectes d’ús personal (ulleres,…) es lliuraran al personal del centre, i aquests procediran a la seva desinfecció abans d’entregar-los a la persona.

 

*Individualment es valoraran cadascuna de les situacions personals i de salut per tal de donar la millor resposta a les persones.

 

 

  1. Sortides de caps de setmana amb familiars i/o tutors legals:

– Les sortides de més d’un dia de durada es podran fer independentment de l’EPG del municipi on es troba el centre residencial, sempre que es puguin garantir les mesures de protecció per part dels residents i dels seus acompanyants.

– Caldrà signar una declaració responsable.

– Cal que el resident i els acompanyants segueixin les mesures de protecció del resident quan està fora del centre (ús mascareta en relacions socials fora de l’entorn convivent, reduir al mínim els contactes imprescindibles amb l’entorn social, higiene freqüent de mans, ventilació adequada dels espais, i detecció precoç de qualsevol simptomatologia compatible amb COVID 19). Es recomana evitar aquelles activitats en què es comparteixi material o que posin en perill el manteniment de la distància de seguretat.

 

*Individualment es valoraran cadascuna de les situacions personals i de salut per tal de donar la millor resposta a les persones.

 

 

  1. Sortides a l’exterior amb els professionals del centre residencial:

– Es garantiran les sortides a l’exterior de persones ateses, si no tenen simptomatologia COVID i no es troben en situació d’aïllament.

– Aquestes sortides es faran sempre acompanyats per un professional, que garantiran la distància de seguretat i amb mascareta sempre que sigui possible.

– S’evitaran llocs d’afluència turística i d’aglomeracions de gent, i es prendran les precaucions necessàries per tal de minimitzar el risc de contagi.

 

  1. Cribratge dels professionals

– Els professionals que treballen en una residència són un element cabdal de l’atenció als/les residents/es, ja que interaccionen de forma constant amb ells/es. Donada l’actual situació de transmissió comunitària, des de Salut Pública, i tenint en compte l’experiència en la gestió de brots comunitaris anteriors, es considera necessària la realització de test PCR periòdics a aquests professionals, com a mesura per minimitzar el risc de contagi en els casos en els que es considera que el risc d’entrada del virus a la residència és més elevat:

 Quan l’EPG del municipi sigui inferior o igual a 300, no cal fer tests periòdics.

 Quan l’EPG del municipi sigui >300 i o a 50 0, cal fer-los cada 30 dies.

 Quan l’EPG del municipi sigui a 500, cal fer-los cada 15 dies.

 

*També s’haurà de fer PCR als professionals que retornin d’absències iguals o superiors a 3 setmanes així com als professionals de nova incorporació.

 

  1. Assistència als serveis de teràpia ocupacional, serveis d’atenció diürna o altres serveis especialitzats:
  2. a) Centres ocupacionals:

– A la fase de la represa s’ha de poder garantir, sempre que sigui possible, la seva assistència igual que ho faran les persones amb discapacitat que resideixen en domicili. El resident haurà d’acomplir amb totes les mesures de seguretat i prevenció que s’estableixin pels centres d’atenció diürna així com les mesures establertes al centre residencial pel seu retorn.

– Els residents que tinguin una consideració d’alta vulnerabilitat (per edat i/o patologies prèvies de salut) per part del facultatiu mèdic, només podran assistir-hi en cas que la EPG sigui inferior a 75. El servei residencial disposarà de l’equip de professionals que donin atenció als residents mentre no puguin incorporar se a l’activitat normal dels serveis d’atenció diürna als que assisteixen.

  1. b) CAE (Centre d’Atenció Especialitzada):

– El servei de CAE, integrat a la residència Robert Pallí, tan sols podrà reprendre l’activitat grupal en cas que l’EPG del municipi sigui inferior a 75. Autorització d’atenció presencial individual en casos que tenen necessitats socials especials o necessitats de suport i atenció continuada.

– En cas de reprendre l’activitat de CAE, els circuits i espais on estiguin ateses les persones usuàries estaran clarament diferenciats dels residents.

 

DESCARREGAR DOCUMENT EN PDF