Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

QUE FEM? -> ALTRES PROJECTES -> ASSOCIACIÓ CASTELL

Suport a les famílies – Associació Castell

Què és Castell?

Castell és l’associació de famílies, tutors i amics dels usuaris de Vimar.

A qui s’adreça?

Als amics, famílies i tutors de les persones amb discapacitat del Baix Empordà.

Quins objectius té Castell?

 • La defensa dels drets i la dignitat de les persones usuàries de Vimar.
 • Vetllar pel benestar de les persones usuàries de Vimar.
  • Promoure el seu desenvolupament.
  • Tenir relació directe amb altres organismes que tinguin una finalitat anàloga o vinculada a Castell.

Què ofereix Castell?

Suport i atenció social:

  • Assessorament, orientació i informació sobre recursos socials, sanitaris i jurídics.
  • Acompanyament a les famílies durant els processos judicials: incapacitació legal…
  • Revisió de pensions o prestacions.
  • Gestió i tramitació d’ingressos i trasllats de les persones usuàries de Vimar.
  • Coordinació amb els serveis socials d’atenció primària i serveis especialitzats

Suport i atenció psicològica:

  • Donar suport a la família o tutor en totes les fases de l’estada de la persona usuària als centres.
  • Orientació psicoeducativa a les famílies.
  • Fomentar el respecte a la diversitat cultural i a les diferents tipologies familiars.
  • Fomentar la inclusió social de la persona amb discapacitat dins la comunitat.

JUNTA ASSOCIACIÓ CASTELL

Constituïda  en l’assemblea anyal 20 de desembre  del 2017

Leonor Gonzalez Terrats – Presidenta
Pilar Martinez Garcia – Tresorera
Montserrat Alcañiz Baldellou – Secretària
Josep M. Solé Chavero – Vocal
Jordi Sistach Roura – Vocal
Marta Massaguer Llabrés – Vocal
Josep Pardo Parés – Vocal
Carme Monge – Vocal
Carme Herraiz – Vocal
Albert Brull Miret – Vocal
Manoli  Jardón  Lopez – Vocal
Laura Estafanell  Couto – Vocal