Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Programa de “SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR” (SAPLL)

​La Fundació Vimar disposa del Servei a l’Autonomia de la Pròpia Llar, servei que té l’objectiu de contribuir al desenvolupament, de les persones amb discapacitat i/o a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i fomentar al màxim la seva autonomia i la integració a l’entorn comunitari.
Per dur a terme el servei es constitueix un programa individualitzat, per tant es planifica individualment cada cas, adaptant-lo amb flexibilitat a les peculiaritats concretes de l’àmbit en el qual s’intervé i de les circumstàncies que envolten a cada persona en el seu context personal i social.

Qui pot accedir al servei de SAPLL

  • Hi poden accedir totes les persones majors d’edat amb malaltia mental que necessitin suport per mantenir-se autònomes en la seva vida diària.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, del qual el 25% ha de ser d’una mateixa patologia.
  • Tenir divuit anys o més i menys de seixanta-cinc anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les seves necessitats.
  • Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.
  • Acreditar la idoneïtat del servei de suport personal mitjançant el Barem de Valoració de la Dependència (BVD). Malaltia mental estabilitzada. Puntuació en el BVD amb un mínim d’un i un màxim de trenta-nou punts (Grau l, Nivell l).