Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

QUE FEM? -> SERVEIS DIÜRNS -> STO

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)  a Santa Cristina d’Aro

És un servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb especials capacitats, amb un grau de disminució igual o superior 65%, que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, perquè no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

El centre facilita als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional i ajustament personal. En teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir la seva integració social tenint en compte les seves capacitats i un programa individual de treball, realitzem un treball diari basat en activitats plantejades per a la seva evolució laboral. També treballem per a potenciar l’ajustament personal i social mitjançant activitats dirigides “amb” i “per” les persones usuàries, com pot ser prenent consciència de la higiene, fent esport, adquirint espais de comunicació o reforçant el pensament positiu.

Actualment comptem amb 22 places en règim de concert social, ubicades en un centre situat a Santa Cristina d’Aro, on l’objectiu general d’aquest és fomentar de manera global i permanent, mitjançant les dues vessants exposades anteriorment, el desenvolupament físic, psicològic, social i cultural de les persones que rebem atenció. Sempre des del respecte, i per tant, des de les seves característiques, necessitats i interessos personals.

Oferim un servei de qualitat amb la intenció d’aconseguir la màxima autonomia i integració social de les persones, tenint un nivell òptim de qualitat de vida i d’integració laboral a llarg termini.
Hi treballen una plantilla de 4 professionals d’atenció directa, amb el suport de l’equip tècnic format per:

• direcció tècnica
• treball social
• psicologia
• administració
• serveis sanitaris i fisioteràpia si l’especificitat del servei ho requereix.

Número de registre al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya: S08875

És un local de l’agència Catalana de l’Habitatge i el lloguer està finançat per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.