Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb especials capacitats del Baix Empordà

TRANSPARÈNCIA

La Fundació Vimar dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). I per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

A la nostra pàgina web: www.fundaciovimar.org, posem a l’abast de tothom que vulgui, les Auditories els darrers 5 exercicis, amb els comptes anuals de la nostra entitat supervisats i auditats per l’empresa “CD Auditors, Auditoria i Consulting, S.L.”

La Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Llei 21/2014 del Protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

CODI DE CONDUCTA DE VIMAR ( PDF)

Composició patronat

 

President Lluís Medir i Huerta
Vicepresidenta Imma Gelabert i Casadevall
Secretari Jaume Llopis i Domenech
Tresorer Raimon Sarret i Fierro
Vocal Margarida Flaqué i Riera
Vocal Maurici Jimenez Ruiz com alcalde de Platja d’Aro
Vocal Glòria Juncàs i Riart
Vocal Glòria Marull i Coll com a presidenta del Consell Comarcal
Vocal Marta Massaguer i Llabres
Vocal Lluís Puig i Martorell com a alcalde de Palamós
Vocal Cristòfol Rodríguez i Moncayo
Vocal Joan Sarquella i Ventura
Vocal Albert Brull Miret

COMPROMÍS DE LA FUNDACIÓ VIMAR AMB LA PREVENCIÓ DE DELICTES I DIFUSIÓ DE LA CULTURA DE COMPLIMENT NORMATIU PENAL

Davant els importants canvis que ha experimentat la normativa penal a Espanya en els darrers anys, FUNDACIÓ VIMAR ha decidit implementar un Programa de Prevenció de Delictes (en endavant PPD) tot perseguint la minimització de riscos de comissió de delictes dins el seu si. I això amb una clara finalitat ètica: FUNDACIÓ VIMAR és, i vol seguir sent, una organització que treballa per a la millora social, raó per la qual resulta imprescindible el desplegament d’una política de responsabilitat social corporativa de la que un PPD n’és un element fonamental.

CANAL D’ALERTA

La FUNDACIÓ VIMAR, com instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal d’Alerta per mitjà del següent correu electrònic: administracio@fundaciovimar.org, a l’adreça:  Avinguda Unió 18 de Sant Antoni de Calonge ,  al tel. 972601946 o a través del FORMULARI

El Canal té l’objectiu de rebre comunicacions d’infraccions, d’indicis d’infraccions o de risc de que hi hagi infraccions penals o infraccions del Codi de conducta a la FUNDACIÓ VIMAR en el desenvolupament de la seva activitat, a fi i efecte de permetre iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que pugui tenir transcendència penal que es produeixi en el marc de l’activitat de la FUNDACIÓ VIMAR.

Instruccions d’ús del Canal d’Alerta
 1. Enviar una comunicació al correu electrònic o adreça postal a dalt indicada.
 2. Indicar els noms i cognoms de la persona que formula la comunicació al Canal.
 3. Dades de contacte de qui formula la comunicació (correu electrònic, adreça postal i telèfon).
 4. Descripció dels fets denunciats (descripció de la conducta irregular i identificació de les persones implicades). En el cas que es tracti d’un dubte ètic, descripció de la conducta que suscita dubtes.
 5. Adjuntar documents que siguin una prova o indici de la conducta irregular o suggerir altres mitjans de prova útils per determinar la seva existència.
Regles generals de funcionament del Canal d’Alerta
 1. La llei permet les denúncies anònimes. El fet que el denunciant opti per identificar-se en cap cas significa que la seva identitat es pugui fer pública. Així doncs, es mantindrà la confidencialitat de la identitat del denunciant amb les úniques excepcions previstes a la llei i quan resulti imprescindible per investigar els fets denunciats.”
 2. La investigació i comprovació dels fets denunciats es durà a terme amb objectivitat, imparcialitat i amb la màxima discreció i reserva possibles.
 3. Hi ha el deure de col·laborar en la investigació dels fets, de mantenir la confidencialitat de la col·laboració prestada i de la informació relativa als fets dels quals es té coneixement.
 4. Si una persona, integrant de la FUNDACIÓ VIMAR, és autora o partícip en els fets que infringeixen la llei o el Codi de conducta i és la primera en denunciar-ho, li seran aplicables algun dels següents beneficis:
 • Si és l’únic responsable, se li moderarà, segons els casos, la sanció prevista en el Codi de conducta.
 • Si hi ha diversos responsables i és la primera persona en denunciar-ho, se li moderarà, segons els casos, la sanció prevista en  el Codi de conducta.
 1. Amb independència dels beneficis anteriors, el Codi Penal preveu atenuants de la sanció penal per aquells autors o partícips d’un delicte que el confessin, que reparin el dany ocasionat a la víctima o que disminueixin els seus efectes.
 2. S’arxivaran les denúncies quan els fets resultin ser falsos o no puguin ser demostrats (sense perjudici, del deure denunciar-ho a les autoritats quan siguin versemblants els fets denunciats).
 3. No hi haurà represàlies ni sancions contra el denunciant, ni tan sols quan els fets siguin falsos (llevat que la denúncia fos presentada amb mala fe i amb consciència de la seva falsedat).
 4. Quan es comprovi la veracitat dels fets, es promouran l’adopció de sancions i mesures correctives i es denunciaran els fets a les autoritats quan sigui preceptiu legalment.
Responsable de Compliment Normatiu. Gestor del Canal d’Alerta

La FUNDACIÓ VIMAR té designat un Responsable de Compliment Normatiu que, per delegació del Patronat, té la funció de supervisar, amb independència i objectivitat, que els integrants de la Fundació (i altres destinataris del Codi de conducta, quan s’escaigui) compleixen fidelment amb la normativa penal i l’esmentat Codi. Amb aquesta finalitat promourà el coneixement i compliment de l’esmentat Codi, resoldrà els dubtes que la seva interpretació pugui generar i gestionarà el Canal d’Alerta.

Protecció de Dades Personals

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals contingudes al correu electrònic que ens enviï al Canal d’Alerta seran objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ VIMAR  amb la finalitat d’acreditar la recepció  i compromís de lectura dels integrants de FUNDACIÓ VIMAR del Codi de Conducta de FUNDACIÓ VIMAR i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça administracio@fundaciovimar.org  o per escrit enviat a Av. Unió, 18, 17252 Sant Antoni de Calonge. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de FUNDACIÓ VIMAR. Preguem comuniqui de forma immediata a administracio@fundaciovimar.org qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.